ANKARA (QHA) - 18 OCAK 2019 -

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 28 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı hakkında ve bazı bakanlıkların teşkilat yapılarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kararname Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER 

Kararname ile beraber, bazı bakanlıkların teşkilat yapılarında gidilen değişikliğe binaen, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunda Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü görev alacak.

SAĞLIKTA YENİ DÜZENLEME: KOORDİNATÖR BAŞHEKİM

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastanelerin yönetimi ve denetimine ilişkin düzenlemede ise aynı yerleşke içinde birden fazla hastane bulunması durumunda bu hastanelerin müşterek yönetimi için bir koordinatör başhekim görevlendirilebilecek.

Koordinatör başhekime bağlı olarak her bir hastanenin tıbbi hizmetleri ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere başhekimlikler oluşturulabilecek. Hastanelerin idari ve mali, sağlık bakım ve diğer destek hizmetleri koordinatör başhekime bağlı müdürlüklerce ilgili hastane başhekimliği ile iş birliği içinde yürütülecek.

İhtiyaç halinde her bir hastanede idari ve mali hizmetler müdürlüğü hariç olmak üzere müdürlükler kurulabilecek. Bu şekilde yönetim organizasyonu kurulan hastanelerin yönetimine ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı ile üniversiteler tarafından birlikte kullanılan eğitim ve araştırma hastanelerine, profesör veya doçent unvanını haiz veyahut doktor öğretim üyesi ya da eğitim görevlisi kadrosunda bulunan tabipler başhekim olarak atanabilecek.

Kararnamedeki diğer bir değişiklikle beraber Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerine ilişkin düzenleme yapıldı. Bu bağlamda, Türkiye'nin tanıtımına yönelik yurt dışında yapılacak mal ve hizmet alımlarında alım yapılacak olan alımlar,  Kültür ve Turizm Bakanının onayı ile yüklenme tutarının tamamına kadar yükleniciye bütçe dışı avans olarak ön ödeme yapılabilecek. Bakan onayında teminat alınıp alınmayacağı ayrıca belirtilecek ve ön ödemeye ilişkin usul ile esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

QHA