ANKARA(QHA) -

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, geçici olarak işgal edilen Kırım Özerk Cumhuriyeti’ne, özellikle yabancı vatandaşlarının giriş-çıkış ihlallerinin devam etmesi nedeniyle Kırım’a giriş-çıkış düzenine ilişkin bir hatırlatma yayınladı.

Büyükelçiliğin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, böyle eylemlerin yasal prosedürünün Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun kabul ettiği 04.06.2015 tarihli 367 No’lu “Ukrayna’nın Geçici Olarak İşgal Altında Bulunan Bölgelere Giriş ve Çıkış Prosedürünün Onaylanması Hakkında” yasasında bulunduğunu kaydetti.

2014 yılında Kırım’ın Rusya tarafından işgal edilmesinden sonra yarımadaya girişlerin ancak Ukrayna’dan özel izin alınarak, Ukrayna toprakları üzerinden yapılabileceği hatırlatılıyor. Ukrayna üzerinden Kırım’a ancak karadan Çaplınka, Kalançak ve Çongar olmak üzere 3 kontrol noktasından giriş yapılabileceği belirtildi.

GEÇİCİ OLARAK İŞGAL EDİLMİŞ UKRAYNA TOPRAKLARINA

GİRİŞ VE ÇIKIŞ USÜLLERİ

Genel Hükümler

3. Geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına giriş ve çıkışlar,

- Yabancı uyruklular ve vatansızlar için, geçerli bir pasaport ibrazı ve Devlet Göç Servisi yerel şubesi tarafından verilmiş Özel İzne istinaden,

- Ukrayna vatandaşları için, “Ukrayna Vatandaşlık Kanunu”nun 5. maddesinde ve “Ukrayna’ya Giriş-Çıkış Usullerine İlişkin Kanun”un 2. maddesinde belirtilen belgelerin ibrazı ile 16 yaşından küçük Ukrayna vatandaşları için 27 Ocak 1995 tarihli ve 57 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda öngörülen koşullara uyulması kaydıyla,

Kontrol Noktalarından gerçekleştirilir.

Kontrol Noktaları

4. Kontrol Noktalarının listesi (EK-1)

5. Kontrol Noktaları 24 saat çalışmaktadır. Kontrol Noktalarının faaliyetleri Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı’nın kararıyla geçici olarak durdurulabilir.

Özel İzinler

1) bir yabancı uyruklunun veya vatansızın aile üyelerinden veya yakın akrabalarından birinin geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarında yaşaması ve bu durumun yetkili Ukrayna makamları tarafından belgelenmesi,

2) bir yabancı uyruklunun veya vatansızın aile üyelerinden veya yakın akrabalarından birinin kabrinin geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarında bulunması ve bu durumun belgelenmesi,

3) bir yabancı uyruklunun veya vatansızın aile üyelerinden veya yakın akrabalarından birinin geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarında vefat etmesi ve bu durumun belgelenmesi,

4) bir yabancı uyruklunun veya vatansızın geçici olarak işgal edilmiş topraklarda yer alan gayrimenkul mallar üzerinde mülkiyet hakkının bulunması,

5)  (istisnaen Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın talebi veya onayıyla) Ukrayna’nın üyesi olduğu uluslararası örgütlerin faaliyeti, diğer uluslararası sivil toplum örgütleri, diğer  ülkelerin sivil toplum örgütleri ve diğer bağımsız insan hakları misyonları çerçevesindeki diplomatik ve konsüler görevlerin gerekliliği,

6) Demiryolu işçilerinin geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına görevleriyle ilgili düzenli zaruri ziyaretleri,

7) (istisnaen Ukrayna Enformasyon Politikası Bakanlığı’nın talebi veya onayıyla) gazetecilik faaliyeti gösterme gerekliliği;

8) (istisnaen Ukrayna Kültür Bakanlığı’nın talebi veya onayıyla) dini inançları öğretilmesi, dini ritüellerin veya dini ihtiyaçların gerçekleştirilmesi gerekliliği,

9) Kırım Özerk Cumhuriyeti veya Sevastopol şehrinde kayıtlı olan bir yabancı uyruklu veya vatansız kişilerinin Ukrayna mevzuatına göre verilen ikamet izni temelinde geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarında yaşaması,

10) Kırım Tatar Meclisi'nin etkinliklerine katılım gerekliliği,

 hallerinde verilebilir.

22. Özel İzinler, Devlet Göç Servisi’nin yabancı uyruklunun veya vatansızın ikamet ettiği bölgedeki yerel şubeleri tarafından verilir. (EK-2: YABANCILAR VEYA VATANSIZLAR İÇİN ÖZEL İZİN FORMU)

Özel İzinler Devlet Göç Servisi yerel şube başkanı veya yardımcısının imzasıyla onaylanır.

Özel İzne bir fotoğraf yapıştırılır ve anılan yetkili tarafından mühürlenir.

23. Yabancı uyruklular veya vatansızlar, Özel İzin almak için aşağıdaki belgelerle birlikte Devlet Göç Servisi yerel şubesine başvurur:

1) başvuru formu (EK-3)

2) pasaport

3) Ukrayna’da yasal ikamet izni

4) pasaportun veya vatansız pasaportunun kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi ve usulüne uygun onaylanmış Ukraynaca tercümesi

5) Geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına giriş amacını tasdik eden:

            - yabancı uyruklunun veya vatansızın, geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarında             yaşayan aile üyeleri veya yakın akrabalarıyla aile bağlarını ve bu kişilerin ikamet          adreslerini gösteren belgeler,

           - (vefat halinde) aile üyesinin veya yakın akrabanın geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna             topraklarında vefat ettiğine dair belgeler,

            - aile üyesinin veya yakın akrabanın kabrinin geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna             topraklarında bulunduğuna dair belgeler,

            - geçici olarak işgal edilmiş topraklarda yer alan gayrimenkul mallar üzerinde mülkiyet             hakkının bulunduğuna dair belgeler,

            - 21. maddenin 5 ve 6. alt maddelerinde belirtilen kişiler için Ukrayna Dışişleri   Bakanlığı’ndan alınmış talep veya onay yazısı,

            - geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına giriş amacını gösteren diğer belgeler

6) (21. maddenin 5, 6 ve 7. alt maddelerinde belirtilen durumlar hariç) Ukrayna’da kalış süresi boyunca yeterli maddi imkânı bulunduğunu teyit eden veya davet eden tarafın teminatına ilişkin belgeler,

7) 3 adet 3.5 x 4.5 cm ebatında fotoğraf

İşbu Usul’ün 21. maddesinin 7. alt maddesi çerçevesinde alınacak izinler için, yabancı demiryolu idarelerince, kişi listesi ve 23. maddenin 1., 4. ve 7. alt maddelerinde belirtilen belgelerle Ukrayna Demiryolları Şirketi “Ukrzaliznytsya”ya yapılacak başvurular, Ukrzaliznytsya tarafından Devlet Göç Servisi Kiev şubesine iletilir.

24. Özel İzinler 18 yaşına basmış yabancı uyruklulara veya vatansızlara verilebilir. 18 yaşının altındaki yabancı uyrukluların veya vatansızların bilgileri, ebeveynlerine veya yasal temsilcilerine verilen Özel İzinlerde yer alır.

25. Özel İzinler, Devlet Göç Servisi yerel şube başkanı veya yardımcısı tarafından, işbu Usul’de belirtilen belgelerin alınmasından itibaren 5 gün içinde verilir veya reddedilir.

26. Geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına giriş ve çıkış için düzenlenen Özel İzinler, tek ve çok girişli olarak düzenlenir ve başvuru sırasında belgeli olarak belirtilen süre boyunca geçerlidir. Bu süre, yabancı uyruklunun veya vatansızın Ukrayna’daki yasal ikamet süresini aşamaz ve Ukrayna’dan çıkış için gereken, yasal ikamet izninin bitim tarihinden önceki en az 3 iş günlük süreyi kapsayamaz.

Tek girişli izinler, işbu Usul’ün 21. maddesinin 1., 2., 3. ve 4. alt maddeleri çerçevesinde yapılacak başvurular için düzenlenir.

Çok girişli izinler, işbu Usul’ün 21. maddesinin 5., 6. ve 7. alt maddeleri çerçevesinde yapılacak başvurular ile ikamet yeri Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde  veya Sivastopol şehrinde olan ve Ukrayna’da sürekli ikamet izni bulunan yabancı uyruklular veya vatansızlar için 1 yıllığına düzenlenir.

27. Bir yabancı uyrukluya veya vatansıza:

1) ülkenin milli güvenliğine veya kamu düzeninin, halk sağlığının, Ukrayna vatandaşlarının ve Ukrayna’da yaşayan diğer kişilerin haklarının ve meşru çıkarlarının korunmasına tehdit teşkil etmesi,

2) pasaportunun sahte, tahrif edilmiş, mevcut numunelere uygun olmaması veya başka bir şahsa ait olması,

3) kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bilgi veya sahte belge sunulması,

4) geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına girme gerekçelerinin ve amacının başvuruda belirtilenden farklı olduğuna hükmetmek için dayanaklı sebeplerin varlığı; ya da geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına giriş gerekçelerine ve amacına ilişkin yeterli kanıtın sunulamaması,

5) (İşbu Usul’ün 21. maddesinin 5., 6. ve 7. alt maddelerinde öngörülen çerçevede başvuranlar hariç olmak üzere) Ukrayna’da planlanan kalış süresi boyunca yeterli maddi imkanının bulunduğunu teyit eden belgelerin yokluğu; ya da davet eden tarafın teminatının bulunmaması

hallerinde Özel İzin verilmez.

28. Özel İzin başvurusunun reddedilme ya da olumsuz sonuçlanma kararına karşı Devlet Göç Servisi’ne veya mahkemeye başvurulabilir.

29. Özel İznin verildiği veya reddedildiği başvuruların kayıtları Devlet Göç Servisi tarafından tutulur.

30. Özel İznin varlığı, geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına giriş ve çıkış amacını teyit eden belgelerin Devlet Sınır Muhafız birimlerinin kontrol noktalarındaki yetkilileri tarafından kontrol edilmesine engel teşkil etmez.

Geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına giriş ve çıkışların kontrol edilmesi

37. Yabancı uyrukluların veya vatansızların pasaportlarına ve Özel İzin belgelerine, geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına girişte veya çıkışta Devlet Sınır Muhafız birimleri yetkilileri tarafından özel bir damga vurulur.

Damganın şekli Devlet Sınır Servisi İdaresi tarafından belirlenir.

38. Devlet Sınır Muhafız birim yetkilileri geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına girişe aşağıdaki hallerde izin vermez:

1) kişinin sahte veya tahrif edilmiş belge sunması, belgelerinin geçersiz olması, tanınan belgelerden olmaması, ya da başka bir kişiye ait olması,

2) Devlet Sınır Servisinin veri tabanında şahıs hakkında Ukrayna’dan çıkış yasağı bilgisinin bulunması,

3) pasaportta devlet sınırından geçişe ilişkin damganın veya göçmen kartının bulunmaması,

4) Özel İznin bulunmaması veya Özel İznin geçerlilik süresinin dolmuş olması,

5) yabancı uyruklunun veya vatansızın geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına girişinin milli güvenliğin korunmasıyla ilgili çıkarlara aykırı olması,

6) geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına giriş gerekçelerine ve amacına ilişkin yeterli kanıtın sunulamaması,

7) kişinin geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına girişte, kontrolden geçiş usul ve şartlarını, gümrük düzenlemelerini, sağlık standartlarını ihlal etmesi ya da kontrol noktalarında görev yapan yetkililere ve servislere gönderilen yönetmeliklere uymaması,

8) yabancı uyruklunun veya vatansızın, Ukrayna topraklarında bir önceki kalışında kontrol noktalarından birinden çıkmamış olması,

9) yabancı uyruklunun veya vatansızın, geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarında bir önceki kalışında kontrol noktalarından birinden çıkmamış olması.

39. Devlet Sınır Muhafız birim yetkilileri geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarından çıkışa aşağıdaki hallerde izin vermez:

1) kişinin sahte veya tahrif edilmiş belge sunması, belgelerinin geçersiz olması, tanınan belgelerden olmaması, ya da başka bir kişiye ait olması,

2) Devlet Sınır Servisinin veri tabanında şahıs hakkında Ukrayna’ya giriş yasağı bilgisinin bulunması,

3) yabancı uyruklunun veya vatansızın geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarından çıkışının milli güvenliğin korunmasıyla ilgili çıkarlara aykırı olması, hıfz-ı sıhhaya ve Ukrayna vatandaşlarının ve diğer kişilerin haklarının ve meşru çıkarlarına tehdit teşkil etmesi,

4) yabancı uyruklunun veya vatansızın Özel İzninin bulunmaması,

5) kişinin geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarından çıkışta, kontrolden geçiş usul ve şartlarını, gümrük düzenlemelerini, sağlık standartlarını ihlal etmesi ya da kontrol noktalarında görev yapan yetkililere ve servislere gönderilen yönetmeliklere uymaması,

6) yabancı uyruklunun veya vatansızın geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına kontrol noktalarından birinden girmemiş olması,

7) yabancı uyruklunun veya vatansızın, geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarında bir önceki kalışında, kontrol noktalarından birinden girmemiş olması.

40. Kişinin geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına girişine veya bu topraklardan çıkışına izin verilmemesini gerektiren sebeplerin varlığı halinde Devlet Sınır Muhafız biriminin yetkili memuru sözkonusu kişinin girişine veya çıkışına izin vermez ve buna ilişkin gerekçeli kararı EK-4’teki form çerçevesinde yazılı olarak verir.

Kararın bir örneği imza karşılığı muhatabına tebliğ edilir. Muhatabın kararı imzalamayı reddetmesi halinde bu konuda tutanak düzenlenir.

41. Devlet Sınır Servisi yetkili memurunun geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına giriş veya çıkış yasağı kararına karşı kanunlarla düzenlenen usul çerçevesinde başvuru yolu açıktır.

_____________________

 

EK-1

Geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına giriş ve çıkışta kullanılacak kontrol noktalarının listesi

Karayoluyla              : Kalançak, Çaplinka, Çongar.

Demiryoluyla            : Herson, Melitopol, Vadim, Novooleksiivka.

QHA